Prijswinnaar 2005: Lútsen Kooistra

Lútsen Kooistra, hoofdredacteur Friesch Dagblad

Lútsen Kooistra,

hoofdredacteur Friesch Dagblad

ontving in 2005 de Spaanprijs.